Publikasjoner

Du kan også læse dette indlæg på Dansk

Smak av egen medisin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesernes tilbakemeldinger:

«Teksten slår som en boksehanske – mange vil kjenne seg igjen i denne historien.»

«Veldig god og viktig bok! Den treffer meg hjemme.»

 

Du finner flere her.

 

 

 

 

 

Likeverd i praksis. Mellom fagkunnskap og innleving

Høyskoleforlaget 2004. ISBN: 82-7634-636-7.

Høyskoleforlaget 2004. ISBN: 82-7634-636-7.

I 2004 kom boka mi ut på Høyskoleforlaget, Kristiansand. Den er skrevet på nynorsk, fordi det er mitt førstespråk, og fordi jeg synes filosofi faller så vakkert på nynorsk.

Baksideteksten fra boka:

Det synet ein har på kva det vil seie å vere menneske vil vere avgjerande for korleis ein opptrer i samhandling med andre. I Likeverd i praksis – mellom fagkunnskap og innleving vert konsekvensane av å ta likeverdstanken på alvor gjort konkret og tilgjengeleg ved utstrakt bruk av praktiske eksempel frå pedagogikk og sjukepleie. For sjølv om så vel pedagogar som

Likeverd i praksis. ISBN: 82-7634-636-7

Likeverd i praksis. ISBN: 82-7634-636-7

helsearbeidarar vanlegvis lett kan slutte seg til likeverdstanken, er det ofte slik at måten ein forheld seg til andre på i den praktiske kvardagen, ikkje alltid samsvarar med dei ideane ein i teorien sluttar seg til.

For at ein som fagperson skal kunne stille dei rette spørsmåla og gje dei rette svara trengst ein solid kunnskapsplattform. Men dette åleine er ikkje nok, og Lysne viser korleis den fruktbare samhandlinga i humanfaga veks ut fra skjæringspunktet mellom fagkunnskap og innleving: Når ein som fagperson konsulterer fantasien sin og greier å gjere dei innsiktene ein har tileigna seg relevante for andre menneske i deira liv.

Lysne utfordrar den enkelte til å sjå nærare på eigne haldningar, og boka vil vere aktuell for studentar som utdannar seg i fag der dei på profesjonelt grunnlag skal møte andre menneske, for eksempel pedagogikk, sjukepleie, barnevern med meir, og for dei som allereie arbeider innan desse fagfelta. …ei levande og engasjert framstilling, med eit driv som ofte gjer den morosam å lese… evner å blande dei eksistensielle spørsmåla med kvardagsspørsmål, der mange vil kjenne seg att. 

Ingunn Elstad, førsteamanuensis, Avdeling for sykepleie og helsefag, Universitetet i Tromsø.
Lysne makter å behandle dyptgående og alvorlige spørsmål på en seriøs måte uten å havne i et utilgjengelig språk…I Lysnes manus har jeg for første gang sett en faglig sterk og grundig begrunnelse for hvorfor Kierkegaards filosofi kan gi et vesentlig bidrag til norsk akademisk pedagogikk… 

Kaare Skagen, professor i pedagogikk, Universitetet i Tromsø.

Du kan lese begynnelsen av boka her

Artikler

Tidsskriftet Barn, nr 3 og 4, 2002. Utgitt av NTNU (Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet)

Del 1: Menneskesynet – premissleverandør i all samhandling (PDF) 

Del 2: Likeverd – grunnlaget for vekst og utvikling

 

Sykepleien (Norsk Sykepleierforbunds fagtidsskrift)

Likeverd i praksis – når etikken haltar

 

Leserinnlegg

Avisa Nordlys

Skal ME-syke tenke seg frisk?